Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł należy przekazać na konto Uniwersytetu Śląskiego do dnia 5 maja 2013.

Opłata obejmuje koszty wyżywienia oraz noclegów podczas trwania Zjazdu.

Odbiorcą opłaty konferencyjnej jest: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
nr konta: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909, z dopiskiem:
„Zjazd Filmoznawców i Medioznawców” oraz nazwiskiem uczestnika.

Jeśli przelew obejmuje opłaty kilku osób, prosimy wymienić wszystkie nazwiska. Faktury będą wystawiane na właściciela konta, z którego wykonano przelew.

Osoby, które w uniwersytetach lub innych instytucjach wnioskowały w sprawie uiszczenia opłaty konferencyjnej z przeznaczeniem na I Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, ale uzyskają ją dopiero po 5 maja 2013, powinny do tego terminu przekazać opłatę drogą przelewu gotówkowego. W tym celu należy na poczcie lub w banku wypełnić blankiet przelewu w następujący sposób:
W rubryce „wpłacający” należy wpisać nazwę i adres instytucji, która sfinansuje opłatę konferencyjną. Na tę instytucję zostanie wystawiona faktura, która posłuży do rozliczenia pomiędzy uczestnikiem konferencji a instytucją finansującą jego opłatę konferencyjną.
W rubryce „sposób wpłaty” należy zaznaczyć „gotówka”.
W rubryce „tytułem” obok „Zjazd Filmoznawców i Medioznawców” należy wpisać nazwisko lub nazwiska uczestników, których przelew dotyczy.