Program obrad

Piątek, 7 czerwca

Sesja plenarna – godz. 10:00-12:00

dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Metodologiczne problemy badania kina PRL-u

prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (Uniwersytet Jagielloński), Przełom nowofalowy po pół wieku

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Kino designu

prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki), Paradygmat sztuki nowych mediów 

Panel: Historie filmu i kina
przewodniczą: prof. dr hab. Małgorzata Hendrykowska (UAM)
prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (UJ)

Część I – godz. 12.15–14.15

dr hab. Tomasz Kłys, prof. UŁ
Panoptykony, dyspozytywy, ekrany: media i reprezentacje mediów w filmach Fritza Langa

dr Andrzej Dębski (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Willy’ego Brandta UWr)
Wczesne kino jako spektakl

mgr Michał Pabiś-Orzeszyna (UŁ)
Opowiadać czy pokazywać? „Nowa historia filmu” jako wyzwanie dla dydaktyki i komunikacji naukowej

Część II – godz. 15.30–17.30

dr Barbara Kita (UŚ)
„Historie kina” – historia XX wieku, metodologia sztuki i teoria kina

dr Sebastian Jagielski (UJ)
Kanon filmowy a teoria queer

dr Sylwia Kołos (UMK w Toruniu)
O teraźniejszości i przyszłości filmu biograficznego

Część III – godz. 17.45–19.45

dr hab. Piotr Sitarski, prof. UŁ
Opanować wideo-żywioł. Wideo w polskiej kulturze filmowej lat osiemdziesiątych XX wieku

dr Elżbieta Durys (UŁ)
Dyskurs męskości w amerykańskim popularnym kinie policyjnym

dr Kamila Żyto (UŁ)
Od kina ‘noir’ do ‘neo-noir’ – bezdroża i ślepe zaułki w historii filmu

dr hab. Arkadiusz Lewicki (UWr)
Analiza box-office’ów jako narzędzie badań filmoznawczych

 

Panel: Metodologie i teorie audiowizualności dzisiaj
przewodniczą: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (UŚ)

prof. dr hab. Tadeusz Miczka (UŚ)

Część I – godz. 12.15–14.15

dr hab. Barbara Lena Gierszewska, prof. UJK w Kielcach
Filmoznawcy wśród medioznawców. (Refleksje z lektur polskich politologów i prasoznawców)

dr hab. Małgorzata Radkiewicz (UJ)
Reprezentacje tożsamości w świetle wybranych „neo” i „post” teorii

prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (UJ)
Czy teoria (filozofia) filmu jest nam koniecznie potrzebna? Na marginesie lektury tekstów Agambena

dr hab. Piotr Zawojski (UŚ)
Teoria obrazu z ducha nauki o obrazie się wyłaniająca

Część II – godz. 15.30–17.30

dr Konrad Klejsa (UŁ)
Badanie widowni – zapomniany kierunek badań nad filmem

dr Agnieszka Nieracka (UŚ)
Remaki jako praktyki (nie tylko intertekstualne)

dr hab. Bogusław Skowronek, prof. UP
Medioznawstwo i lingwistyka transdyscyplinarne. O nową metodologię badań

mgr Łukasz Biskupski (SWPS w Warszawie)
Badanie wczesnej kultury filmowej na ziemiach polskich z perspektywy Nowej Historii Kina: refleksje metodologiczne

Część III – godz. 17.45–19.45

dr Mirosław Filiciak (SPWS w Warszawie)
Z marginesów do centrum: nieformalne i „niewłaściwe” użycia filmu

dr Ewa Fiuk (UJ, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki)
Film-, tele-, popopera – sztuka widowiskowa na styku mediów

prof. dr hab. Tadeusz Miczka (UŚ)
Kinowość w „kulturze uczestnictwa”. Praktyki – teorie – diagnozy

dr Jakub Zajdel (UŚ)
Amalgamat audiowizualny

dr Marta Kosińska (UAM, Instytut Kulturoznawstwa)
Historyczno-kulturowa analiza performatywnej sprawczości artystycznego obrazu filmowego

 

Panel: Nowe media – nowe wyzwania badawcze
przewodniczą: prof. dr hab. Wiesław Godzic
prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński

Część I – godz. 12.15–14.15

 dr Anna Nacher (UJ)
Geomedia: mapowanie dynamiczne a kryzys reprezentacjonizmu

dr Maciej Ożóg (UŁ)
Media taktyczne – zamknięta historia, niedokończony projekt czy aktualna alternatywa?

mgr Michał Gulik (UJ), dr Samuel Nowak (Zakład Antropologii Społecznej, Uniwersytet Jagielloński)
Pożegnanie z gender/querr? Teoria aktora–sieci a feministyczne badania nad mediami

dr Dagmara Rode (UŁ)
Feministyczne interwencje. Media alternatywne w polskim ruchu feministycznym

dr Marek Pieniążek (UP im. KEN w Krakowie)
Wirtualizacja sceny współczesnej, czyli ku transmedialnej antropologii teatru

Część II – godz. godz. 15.30–17.30

dr hab. Marek Sokołowski, prof. UWM
Społeczeństwo według paradygmatu Web.2

dr Patryk Gałuszka (UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Finansowanie społecznościowe jako nowe wyzwanie badawcze dla nauk o mediach

dr Blanka Brzozowska (UŁ)
Perspektywy produkcji i promocji filmowej w kontekście rozwoju środowisk społecznościowych

dr Paweł Sołodki (Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi)
„Crowdsourcing” jako nowa forma wiedzy zbiorowej. Przyczynek do badań na przykładzie prac filmowych Life in a Day (2011) oraz Britain in a Day (2012)

Część III – godz. godz. 17.45–19.45

prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS w Warszawie)
Czy kamera kłamie? Celebryci i media

dr Magdalena Kamińska (UAM, Instytut Kulturoznawstwa)
Folklor internetowy – hipoteza, iluzja, zagrożenie czy rzeczywistość?

dr hab. Agnieszka Ogonowska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Formaty medialne jako przykład zjawiska adaptacji kulturowej

mgr Małgorzta Major (UG)
Nowe media jako kanał poszerzający możliwości recepcji i partycypacji w zjawiskach kultury popularnej

dr Anna Ślósarz (UP im. KEN w Krakowie)
Nowe media jako ideologiczne wyzwanie dla posttradycyjnej edukacji

 

Panel: Ruchome obrazy perspektywie antropologicznej
przewodniczą: prof. dr hab. Marek Hendrykowski (UAM)
dr hab., prof. UWr Tadeusz Szczepański

Część I – godz. 12.15–14.15

dr hab. Karina Banaszkiewicz (UŚ)
Teoria, praktyka i antropologizowanie w badaniach nad audiowizualnością. Wokół paradygmatu Foucault–Deleuze

dr Paulina Kwiatkowska (UW)
Historia i teoria filmowego spotkania

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UAM
Archeologia nowych mediów – estetyka maila

Część II – godz. 15.30–17.30

dr hab. Katarzyna Citko (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
Terapeutyczne właściwości i możliwości wykorzystania filmu

dr Małgorzata Kozubek (UWr)
Filmoterapia w obszarze kultury terapeutycznej

dr hab. Piotr Skrzypczak (UMK w Toruniu)
Aktor jeszcze, czy już performer? O perspektywach sztuki aktorskiej w mediach XXI wieku

Część III – godz. 17.45–19.45

dr hab. Krzysztof Loska, prof. UJ
Aporie wielokulturowości – kino mniejszości etnicznych

dr hab. Iwona Sowińska (Instytut Kultury UJ)
Nie graj już, Cyganie. Przemiany filmowego wizerunku Romów

dr Artur Duda (UMK)
Teatr w świecie mediów – performans jako żywe medium ludzkie

 

 

Sobota, 8 czerwca

Panel: Varia
przewodniczą: dr hab. Barbara Lena Gierszewska (prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (UJ)

Część I – godz. 10.00–12.00

mgr Michał Rauszer (UŚ, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji)
Predator „n’ existe pas”. Antropologia kina popularnego lat osiemdziesiątych

dr Monika Bator (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Krytyka filmowa Stefanii Heymanowej na tle powojennych strategii krytycznych

dr Urszula Tes (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Bohater zbiorowy w twórczości Ireny Kamieńskiej

mgr Grzegrz Wójcik (UP im. KEN w Krakowie)
Mediatyzacja jako istotny komponent tożsamości polskiej generacji X na przykładzie wybranych filmów

mgr Jakub Ryszkiewicz (SWPS w Warszawie)
Historia czy teraźniejszość – obraz kryzysu w amerykańskich serialach telewizyjnych

dr Aleksandra Drzał-Sierocka (SWPS w Warszawie)
Opowieści ugotowane, czyli status „food film” w perspektywie semantyczno-syntaktyczno-pragmatycznej teorii gatunku Ricka Altmana

Część II – godz. 12.15–14.15

mgr Paulina Haratyk (UJ)
„Found footage”. Pomiędzy awangardą a filmem amatorskim

mgr Anastasia Nabokina (UJ)
Fotografia tańca i awangarda filmowa

mgr Alicja Myśliwiec (UJ)
Drugie życie Polskiej Kroniki Filmowej – w kinie i poza filmem

mgr Małgorzata Choczaj (UAM)
Społeczna historia mediów według Petera Burke’a

mgr Adam Andrysek (UŚ)
Między kalkulacją a kreacją – status współczesnego kina 3D

dr Iwona Grodź (UAM)
Interaktywność a kultura audiowizualna. Casus twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego

mgr Rafał Ilnicki (UAM, Instytut Kulturoznawstwa)
Interaktywnienie jako bycie w cyberkulturze